AG娱乐

A8係統

A8係列大樓可視門鈴

1.方案介紹
A8係統,通過網線標準化組網,集成融合,樓宇對講係統(集成信息發布),監控係統、周界防範係統、 停車場係統、門禁係統、保安巡更係統、背景音樂係統、太陽能景觀水循環係統,統一設計整個小區智能 化係統室內外綜合管線,可以節約管線建設成本,避免重複開挖及管線的混亂排布,同時為小區智能化係統升級、擴容預備管網容量,提高係統的可擴展性。

2.係統特點
入戶距離一般小於25米時,入戶線可使用超無線替代RVVP線材(視實際工地情況而定);
短路保護器有層間隔作用(戶戶隔離);
門口機自帶門禁,有IC和ID可供客戶選擇;
管理員機最多可監視單元門口機4個,滿足不同類型的多門需求;
單元與單元組網利用傳統聯網方式RVVP線材,之前最距離達800米(超過可選光纖);


3.係統功能

可視對講;
門前/區口呼叫住戶,進行可視對講;
住戶與中心相互呼叫並對講;

監視功能:
住戶可主動監視門前;
中心可主動監視區口/門前;

緊急求救:
住戶可通過緊急按鈕,向管理中心發送緊急求救信息;

門禁控製:
訪客可在門口/區口呼叫中心,中心接聽後開啟門鎖;
住戶可通過進門卡/開門密碼,開啟梯口/區口門鎖;

樓梯控製:
係統分機支持電梯控製,分機可提前呼叫電梯上/下;